การรับประกันสินค้า
Term of Warranty :

1. สินค้ารับประกันตั้งแต่วันชำระค่าสินค้า

2. การรับประกันโครงสร้างและวัสดุภายในทั้งหมด
สินค้าทุกชิ้นรับประกันโครงสร้างและฟองน้ำภายในทั้งหมด เป็นระยะเวลา 5 ปีเต็ม นับจากวันที่ชำระสินค้า กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหรือเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ลูกค้าสามารถติดต่อและส่งภาพส่วนที่ชำรุดมาทาง Babywhale เพื่อรับคำแนะนำในการเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

3. การรับประกันที่ไม่ใช่โครงสร้างและการตัดเย็บ
3.1 ความสมบูรณ์ของการผลิตและส่งมอบสินค้า
สินค้าทุกชิ้นจะถูกส่งมอบให้ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการฉีกขาด หรือรอยเย็บตะเข็บไม่สมบูรณ์ หรือคราบสกปรกที่ประเมินแล้วว่าไม่สามารถซักหรือทำความสะอาดได้

3.2 กรณีพบความไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกรับ กรุณาไม่ใช้งานสินค้าและถ่ายภาพประกอบในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อแจ้งให้ Babywhale ทราบในทันที นับแต่สินค้าถึงมือผู้รับ
หากไม่มีการแจ้งใดๆ ทาง Babywhale สงวนสิทธิ์ในการประเมินว่า สินค้าไม่มีความเสียหายจากการผลิตและส่งมอบ

กรณีพบร่องรอยของความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งสินค้า ส่งผลต่อกล่อง/บรรจุภัณฑ์ใดๆ กรุณาถ่ายรูปความเสียหายพร้อมพนักงานผู้ส่งสินค้าทันที เพื่อทางโรงงานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ กรณีอื่นใด ให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าไม่มีความเสียหายต่อกล่อง/บรรจุภัณฑ์นับแต่การส่งมอบสินค้า

3.3 กรณีสินค้าไม่สมบูรณ์ เช่น รอบตะเข็บไม่ต่อเนื่อง มีการฉีดขาดของการเย็บ หรือเนื้อผ้า/หนังเทียม/หนัง มีการฉีกขาด อันเกิดจากการผลิตตั้งแต่แรกรับ
ผู้รับสินค้ากรุณาบรรจุสินค้ากลับเข้าพลาสติกห่อหุ้ม และกล่องบรรจุสินค้าในสภาพตามเดิม เพื่อรอเปลี่ยนสินค้า โดยจะมีเจ้าพนักงานนำสินค้าใหม่ส่งมอบ และรับสินค้าเก่ากลับสู่ Babywhale ภายในรอบการจัดส่งตามปกติ หรือวันเวลาตามแต่ตกลงเป็นรายกรณี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแก่ผู้รับสินค้า

3.4 กรณีสินค้าไม่สมบูรณ์ อันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท* ทุกกรณี สามารถแจ้ง Babywhale เพื่อส่งซ่อมแซมสินค้าได้ โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่งและซ่อมแซมทั้งหมด

* การใช้งานที่ผิดประเภทเช่น การดัดแปลงสินค้า หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่รวมอยู่ในการประกันซ่อมสินค้าฟรี
ทั้งนี้ Babywhale จะประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและจัดส่งสินค้าให้ และรับซ่อมแซมตามสภาพสินค้า แม้จะหมดประกันแล้วก็ตาม

4. การตรวจสอบวันหมดรับประกันสินค้า สามารถแจ้งชื่อ และ email ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้า

5. กรณีซ่อมแซมสินค้า จะใช้เวลาในการซ่อมแซมประมาณ 7-14 วัน หรือมากกว่า
ขึ้นอยู่กับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งไป-กลับ

6. กรณีรับสินค้าจากหน้าร้านโดยตรง กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าว่าไม่มีความเสียหายใดๆ
เมื่อสินค้าเสียหายในภายหลัง จะไม่อยู่ในช่วงเวลาการประกันความเสียหายเกิดจากการขนส่งสินค้า หรือเกิดจากการผลิต และประเมินได้ว่าเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ตามความในข้อ 3.4

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
1. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ควรเปิดสินค้าเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในทันที และแจ้งกลับทางร้านอย่างช้าไม่เกิน 7 วันนับจากวันรับสินค้า ทั้งนี้ระบบการจัดส่งสินค้า สามารถตรวจสอบถึงวันรับสินค้าได้
หากไม่มีการแจ้งความเรียบร้อย ทางร้านประเมินว่า สินค้าจัดส่งถึงอย่างเรียบร้อยโดยสภาพสมบูรณ์