ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Lamoon Welcome Baby Gift Set 

1. คุณนพวรรณ โทร 081-xxx-x577
2. คุณเสาวภา โทร 086-xxx-x512
3. คุณสุมลมาลย์ โทร 089-xxx-x559
4. คุณพรเทพ โทร 085-xxx-x088
5. คุณโชติรส โทร 087-xxx-x301
6. คุณวีรกิจจ์ โทร 061-xxx-x391
7. คุณสุธาทิพย์ โทร 089-xxx-x101
8. คุณดวงกมล โทร 091-xxx-x999
9. คุณสโรชา โทร 095-xxx-x555
10. คุณสุธาทิพย์ โทร 089-xxx-x101

โดยผู้โชคดีทุกท่าน จะได้รับอีเมลล์ยืนยันโดยตรง

ประกาศ ณ​ วันที่ 20 ก.ย.2019

กรุณาติดต่อรับของรางวัลทาง http://www.babywhale.co/line
ภายในวันที่ 27 ก.ย.2019
มิฉะนั้น บริษัทฯถือว่าสละสิทธิ์